Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rush Trivia Oy
Y-tunnus: 3129533-1

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Rush Trivia Oy:n asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rushtrivia.fi       

Rekisterin nimi

Rush Trivia Oy:n asiakasrekisteri.

Yleistä

Sitoudumme suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä sekä tallentamaan rekisteröidyistä ainoastaan palvelun käyttämisen kannalta oleelliset tiedot. Rekisteröityneet käyttäjät voivat muuttaa tietojaan palvelun omien sivujen kautta.

Emme jaa rekisteröityjen tietoja kolmansille osapuolille ilman pätevää syytä tai viranomaisen pyyntöä.

Asiakasrekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rush Trivia Oy:n asiakasrekisteriin kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasviestintä; asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen; asiakastietojen analysointi asiakastasojen määrittämiseksi; sopimusvelvoitteiden ja lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen; markkinoinnin suunnittelu, toteuttaminen ja kohdentaminen; ja asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen.

Tyypillisiä henkilötietojen käsittelytilanteita näihin tarkoituksiin ovat esimerkiksi, mutta ei ainoastaan:

 • Rekisterinpitäjän yhteystietojen muutoksista ilmoittaminen
 • Rush Trivia -mobiilisovelluksessa saatujen voittojen tilittäminen oikealle taholle
 • Palautteen kerääminen Rush Trivia -mobiilisovelluksen käyttäjiltä
 • Mainonnan kohdentaminen mainonnan sallineille käyttäjille

Rekisteröitävien henkilötietojen antaminen on lakisääteinen vaatimus, ja osa tiedoista edellytys asiakassopimuksen tekemiselle. Henkilötietoja tarvitaan muun muassa asiakkaan lakisääteisen tunnistamisvelvollisuuden toteuttamiseen. Markkinointitarkoituksissa tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan

1a) kohdan mukainen rekisteröidyn suostumus (esimerkiksi suostumuksen antaminen sähköisen suoramarkkinoinnin tekemiseen) ja/tai
1b) kohdan mukainen osapuolten välisen sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen (esimerkiksi taloustilisopimuksen mukaisten toimenpiteiden suorittaminen) ja/tai
1c) kohdan mukainen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (esimerkiksi asiakkaan tunnistamisvelvollisuuteen liittyvien toimenpiteiden suorittaminen) ja/tai
1f) kohdan mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu (liiketoiminnan asiakaslähtöisen kehittämisen ja kohdennetun markkinoinnin toteuttaminen) henkilötietojen käsittelylle. Rekisterinpitäjällä on lainmukainen, perusteltu intressi kehittää liiketoimintaa ja tiedottaa olemassaoleville asiakkaille toiminnastaan sekä markkinoida asiakkaille erityisesti sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka asiakkaat ovat itse ilmoittaneet kiinnostuksenkohteikseen. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi ja vastustaa tietojensa käsittelyä, joten käsittely ei ole rekisteröidyn perusoikeuksien vastaista.

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

Asiakkuustiedot Rush Trivia -palveluun

 • nimi / nimimerkki
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus
 • tilinumero
 • käyttäjätunnus palvelussa
 • salasana palvelussa
 • maksukorttitunnistelaskutus- ja maksutiedot
 • palvelun kautta tehdyt ostot / tilaukset
 • tietojen muutoshistoria
 • voittosaldot
 • evästeet
 • käyttäjän hyväksynnät palvelussa
 • käyttäjän määrittelemät asetukset palvelussa
 • rekisteröidyn ilmoittama markkinointikielto

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään ja hänen palvelukäyttäytymisensä perusteella.

Henkilötietojen luovutuksensaajat ja luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa Rush Trivia Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä Rush Trivia Oy:n Suomessa sijaitseville yhteistyökumppaneille mm. tunnistautumisratkaisuja tai markkinointikampanjoiden rakentamista varten. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa (esimerkiksi petosepäilyn selvittämiseksi tai kilpailuvoittojen ilmoittaminen verottajalle).

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rush Trivia Oy:n käyttämille palveluntarjoajille edellyttäen, että kyseessä olevat alihankkijat kuuluvat Privacy Shield-järjestelyyn tai kykenevät muutoin EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla turvaamaan tietosuojan riittävän tason ja täyttämään tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset.

Henkilötietojen säilytysaika

Rush Trivia Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja koko asiakkuussuhteen elinkaaren ajan.

Asiakkuussuhteen päätyttyä henkilötietoja säilytetään vielä lainsäädännön (mm. kirjanpitolain) edellyttämässä laajuudessa vähintään 5 vuotta. Joissain tapauksissa (mm. erimielisyyksien selvittämiseksi, oikeusvaateeseen vastaamiseksi tai muiden asiakassuhteeseen perustuvien velvoitteiden ja vastuiden täyttämiseksi) tietoja voidaan säilyttää kauemminkin. Tilastointi- ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksessa tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää vielä anonymisoidussa muodossa.

Rekisterinpitäjä poistaa vanhentuneet, tarpeettomat ja virheelliset henkilötiedot heti saatuaan tästä tiedon.

Henkilötietojen suojaamista koskevat turvatoimet ja menettelyt

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti teknisin suojakeinoin ja tietosuojamenetelmin.

Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille valtuutetuille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ylläpito ja käyttö. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia, ja he ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Henkilöstö on ohjeistettu henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan. Kaikkeen tietoliikenteeseen käytetään SSL-suojattuja yhteyksiä. Rekisterinpitäjän lukuun tietoja käsittelevien palveluntarjoajien kanssa on tehty henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa käsittelijät sitoutuvat noudattamaan lainsäädäntöä sekä Rush Trivia Oy:n tietosuojaperiaatteita ja käyttämään tietoja vain Rush Trivia Oy:n määrittelemiin tarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää hänestä tallennettujen tietojen korjaamista, poistamista tai täydentämistä, mikäli tallennetut tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyn tietojenkäsittelyn ja keruun tarkoituksen kannalta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan koskevan käsittelyn rajoittamista sekä oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen. Oikeus pyytää henkilötiedot siirrettäväksi järjestelmästä toiseen kattaa rekisteröidyn oikeuden saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka on siirretty rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä oikeuden siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyn, joka haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, on esitettävä tätä koskeva yksilöity pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 2) omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tarkastuspyynnön toteuttamisesta peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastamisesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Rekisteröityneellä on oikeus muokata ja katsella tietojaan myös Rush Trivia -mobiilisovelluksen omilla sivuilla.

Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen, vastustaminen ja rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä peruutuksen ja/tai vastustuksen vaikuttamatta ennen peruuttamista ja/tai vastustamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttamista tai käsittelyn vastustamista koskeva pyyntö on esitettävä rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle (kohta 2) omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa muodossa.

Suoramarkkinoinnin vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö asiakasmarkkinointiin. Kielto voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rushtrivia.fi.

Valituksen tekeminen henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.