Rush Trivia Oy:n yleiset toimitus- ja käyttöehdot

1. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SITOVUUS

1.1. Rush Trivia Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän RushTrivia -sovelluksen (jäljempänä ”Palvelu”) tarjoamiseen ja käyttämiseen sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palveluun rekisteröityneiden käyttäjien (jäljempänä ”Käyttäjä”) välillä näitä yleisiä toimitus- ja käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

1.2. Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Käyttöehtojen lisäksi Rush Trivia Oy:n Asiakasrekisteri- ja tietosuojaselostetta sekä täydentävänä Suomen lakia.

1.3. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin sekä Rush Trivia Oy:n Asiakasrekisteri- ja tietosuojaselosteeseen ja hyväksyy ne, ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan niitä. Käyttöehdot hyväksyessään Käyttäjä sitoutuu toimimaan myös Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti sekä noudattamaan Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

2. PALVELUN KUVAUS

2.1. Palvelu toimii mobiilisovelluksena, jossa Palveluntarjoaja järjestää tietovisoja. Tietovisoja järjestetään päivittäin.

2.2. Palvelussa on kaksi eri käyttäjätasoa: 1) normaalitaso ja 2) kuukausimaksullinen Timantti-taso. Normaalitaso on Käyttäjälle ilmainen. Timantti-tasosta kerrotaan tarkemmin jäljempänä käyttöehtojen kohdassa 6.

2.3. Palvelussa Käyttäjä pystyy osallistumaan kahteen erityyppiseen tietovisaan, jotka ovat: 1) ilmainen tietovisa, 2) timantti-visa. Tietovisaan liittymisen edellytykset määräytyvät tietovisan tyypin mukaan. Ilmaiseen tietovisaan voi osallistua kaikki palvelun Käyttäjät. Timantti-visa edellyttää Käyttäjältä maksullisen Timantti -tason tilaamisen tai vaihtoehtoisesti pelaajan on mahdollista osallistua yksittäiseen kisaan käyttämällä tietyn määrän Rush Kruunuja. Rush Kruunuista kerrotaan tarkemmin käyttöehtojen kohdassa 7.

2.4. Kuhunkin tietovisaan kuuluu 12 kysymystä, joihin Käyttäjät voivat valita vastauksen neljän vastausvaihtoehdon joukosta. Kysymykset vaikeutuvat pelin edetessä. Käyttäjä saa pisteitä oikein vastatuista kysymyksistä sekä vastaamisen nopeudesta.

2.5. Tietovisojen voittajat määräytyvät tietovisoissa kerättyjen pisteiden mukaisesti. Kunkin tietovisan voittajien määrä on ennalta määrätty.

2.6. Tietovisojen voittosummat vaihtelevat tietovisan tyypin mukaan. Kunkin tietovisan voittosumma käy ilmi Palvelussa tietovisan etusivulta ennen, kuin tietovisa alkaa. Tietovisan voitot voivat olla Rush Kruunuja tai rahavoitto.

2.7. Palvelun sisäisestä valuutasta, Rush Kruunuista, kerrotaan tarkemmin Käyttöehtojen kohdassa 7.

3. KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT

3.1. Palveluun rekisteröinti tapahtuu Rush Trivia mobiilisovelluksessa. Käyttäjä luo rekisteröinnin yhteydessä itselleen henkilökohtaisen pelitilin ja ilmoittaa Käyttäjätietonsa.

3.2. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

3.3. Palveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi pelitili.

3.4. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä myöntämästä Palvelun käyttöoikeutta Käyttäjälle, joka ei ole antanut kaikkia Käyttäjätietoja tai Käyttäjän antamat tiedot on annettu puutteellisesti tai virheellisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä Palveluntarjoajan näkemyksen mukaisesti käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

3.5. Käyttäjät rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävillä ja saatavilla Palvelun omilla verkkosivuilla. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjätietoja Asiakasrekisteri- ja tietosuojaselosteesta ilmenevin tavoin.

3.6. Palvelu voi sisältää Rush Trivia Oy:n tai kolmannen tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjälle annetaan Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisesti rajoitettu käyttöoikeus. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Palvelun tai siihen kuuluvan aineiston tekijänoikeutta mahdollisesti loukkaava toimenpide ilman Palveluntarjoajan ja/tai kolmannen osapuolen ennalta antamaa kirjallista suostumusta on kiellettyä ja voi johtaa vahingonkorvaus- ja /tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

4. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

4.1. Käyttäjä on velvollinen ja sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätietonsa ajan tasalla. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan oikeat Käyttäjätietonsa. Väärien Käyttäjätietojen antaminen voi johtaa vahingonkorvaus- ja/tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

4.2. Pelitili on Käyttäjän henkilökohtainen eikä pelitiliä ja siihen liittyvää Käyttäjänimeä saa käyttää kukaan muu kuin pelitilin rekisteröinyt Käyttäjä. Lisäksi yhdellä henkilöllä voi olla Palvelun käyttämiseen ainoastaan yksi pelitili. Käyttäjä vastaa siitä, että kukaan muu kuin Käyttäjä itse ei käytä hänen henkilökohtaista pelitiliään.

4.3. Palveluun rekisteröityessään Käyttäjän tulee antaa itselleen Käyttäjänimi, joka näkyy tietovisojen pelitilastoissa myös muille Käyttäjille. Käyttäjänimi ei saa olla loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen taikka muutoin sopimaton. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sopimaton Käyttäjänimi tai pyytää Käyttäjää muuttamaan sopimatonta Käyttäjänimeään. Mikäli Käyttäjä ei suostu sopimattoman Käyttäjänimen muuttamiseen, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjän pelitili Palvelusta ja purkamaan täten Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen.

4.4. Saatu rahavoitto katsotaan tuloverolain 84a §:n mukaan voitonsaajan veronalaiseksi tuloksi ja sekä Käyttäjän että Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa se verottajalle.

4.5. Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen/salaamattoman tietoverkon käyttö sisältää huomattavia tietoturvallisuusriskejä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon ja muiden vastaavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietojen suojauksesta ja tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen/riittämättömän tietoturvan seurauksista sekä Käyttäjän toimesta Palveluun tulleiden tai Palvelun kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista.

4.6. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu Palveluntarjoajalle, Palvelun muille Käyttäjille tai kolmansille tahoille haittaa tai muuta vahinkoa.

5. KÄYTTÄJILLE MAKSETTAVAT RAHAVOITOT

5.1. Ainoastaan rekisteröitynyt Käyttäjä voi itse nostaa voittonsa Palvelussa. Voittojen nostot Palvelussa edellyttävät Käyttäjän vahvaa tunnistautumista. Vahva tunnistautuminen suoritetaan Palvelussa Nets:n (Nets Denmark A/S, Suomen sivuliike) tunnistuspalvelua käyttäen.

5.2. Käyttäjän tulee antaa tilinumeronsa voittojen tilitystä varten. Voitto tilitetään Käyttäjälle 1 – 7 arkipäivän kuluessa Palvelussa tehdystä voiton nostamisesta lukien.

5.3. Käyttäjän ikä tarkistetaan voiton nostamisen yhteydessä. Mikäli Käyttäjä on alle 18 -vuotias, voidaan voittojen maksaminen Käyttäjälle peruuttaa ja Käyttäjän saama voitto mitätöidä. Lisäksi Palveluntarjoajalla on kyseisessä tilanteessa oikeus poistaa Käyttäjän tili Palvelusta ja täten purkaa Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen.

5.4. Käyttäjille maksettavat voitot katsotaan Käyttäjän veronalaiseksi tuloksi. Kts. Käyttöehtojen kohta 4.4.

5.5. Voitot ovat nostettavissa palvelussa kuusi (6) kuukautta. Mikäli voittoa ei ole nostettu Käyttäjän toimesta kuuden (6) kuukauden aikana, on Palveluntarjoajalla oikeus mitätöidä voitto.

5.6 Palvelusta maksettavat voitot ovat sen hallitseman yhtiön vastuulla, eikä Apple tai Play Kauppa eivät osallistu mitenkään kilpailuun. / Apple or Google Play Store is not involved in any way in the contest.

6. TIMANTTI-TASO

6.1. Käyttäjä voi liittyä Timantti-tason jäseneksi erikseen Palvelun kautta. Liittyessään Timantti-tason jäseneksi, saa Käyttäjä kaikki Timantti-tason palvelut käyttöönsä.

6.2. Timantti-taso mahdollistaa Käyttäjän osallistumisen myös Timantti-Visoihin, joissa on tyypillisesti muita tietovisoja suuremmat palkinnot.

6.3. Timantti-taso on kuukausimaksullinen jäsenyys. Timantti-tason Käyttäjän jäsenmaksu veloitetaan kuukausittain Käyttäjän ilmoittamalta maksukortilta aina kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä Palvelun sivuilla sekä tilauksen teon yhteydessä.

6.4. Timantti-tason Käyttäjä on velvollinen maksamaan kuukausimaksun täysimääräisesti siltä kuukaudelta, jolloin Käyttäjä on irtisanonut sopimuksen. Timantti-tason Käyttäjä on myös velvollinen maksamaan kuukausimaksun täysimääräisesti siltä kuukaudelta, jolloin Palveluntarjoaja on irtisanonut taikka purkanut sopimuksen. Irtisanomistilanteessa Käyttäjällä on kuitenkin oikeus käyttää Timantti-tason palveluita maksamansa kuukauden loppuun saakka.

6.5. Mikäli veloitus Käyttäjän ilmoittamalta maksukortilta ei onnistu, purkautuu Käyttäjän Timantti-tason jäsenyys välittömästi.

6.6 Timantti-tason veloituksen Käyttäjä voi itse keskeyttää Palvelussa poistamalla ilmoittamansa maksukortin tiedot tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajalle osoitteeseen asiakaspalvelu@rushtrivia.fi. Kts. Käyttöehtojen kohta 6.4.

7. PALVELUSSA KÄYTETTÄVÄT RUSH KRUUNUT

7.1. Palvelussa käytettävät Rush Kruunut ovat Palvelun sisäistä valuuttaa, jota voi käyttää ainoastaan Palvelussa Timanttivisoihin osallistumiseen. Timanttivisoihin käytetyt Rush Kruunut vähentävät Käyttäjän Rush Kruunu saldoa.

7.2. Käyttäjän on mahdollista kerätä Rush Kruunuja 4 eri tavalla:

  1. käyttäjä saa jokaisesta oikeasta vastauksesta 1 Rush Kruunun pelitililleen
  2. käyttäjä saa jokaisesta kutsutusta kaverista, joka rekisteröityy pelaajaksi, 10 Rush Kruunua pelitililleen, ja
  3. käyttäjä saa jokaisesta kutsutusta kaverista, joka rekisteröityy pelaajaksi ja ostaa Timantti -jäsenyyden itselleen, 100 Rush Kruunua pelitililleen.
  4. käyttäjä voi voittaa Rush Kruunuja ilmaispeleistä.

7.3. Rush Kruunuja ei ole mahdollista muuntaa Palvelusta nostettavaksi rahavoitoksi.

8. PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU

8.1. Palveluntarjoajan Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa kaikkina vuoden päivinä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä Käyttöehtojen kohdassa 7.6. määritellyissä tapauksissa. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun häiriötöntä toimintaa eikä Palvelun kautta saatavien tietojen ikuista toimivuutta.

8.2. Palveluntarjoaja vastaa Käyttäjälle Palvelun käyttämisestä aiheutuvista välittömistä vahingoista. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu enintään Käyttäjän vahingon ajalta suorittamaan kuukausimaksun määrään. Jos vahinko on aiheutunut Palveluntarjoajan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä, on Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käyttämisestä aiheutuneen vahingon täysimääräisesti.

8.3. Vahingonkorvausta on vaadittava kohtuullisen ajan kuluessa ja viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva vahinko havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Tämän ajan jälkeen vahingonkorvausta ei enää saa vaatia.

8.4. Palveluntarjoaja ole missään tilanteessa velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käyttämisestä aiheutuvia välillisiä vahinkoja tai kustannuksia.

8.5. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä kuten viranomaisten toimenpiteistä, sodasta tai sen uhasta, kapinasta, mellakasta, Palveluntarjoajasta riippumattomasta häiriöstä tietoliikennekulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä, sähkökatkoksista, tulipaloista tai muun onnettomuuden aiheuttamasta keskeytyksestä Palvelun toiminnassa, työtaistelutoimista (lakko, sulku, boikotti tai saarto) myös silloin, kun Palveluntarjoaja ei ole siihen osallisena, taikka jos laissa säädettyjen tai tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä Palveluntarjoajan velvollisuuksia.

8.6. Palveluntarjoaja on oikeutettu keskeyttämään Palvelun ylivoimaisen esteen johdosta ja jatkamaan Palvelua esteen lakattua. Tässä tilanteessa Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan Käyttäjälle esteestä mahdollisimman pian.

8.7. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja tiedottaa Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Käyttöehtoihin vaikuttavat muutokset astuvat voimaan sen mukaan kuin sopimusmuutoksista on jäljempänä näiden Käyttöehtojen kohdassa 8 sovittu.

8.8. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Käyttäjän pelitili sekä samalla irtisanoa sopimus, mikäli Käyttäjä toimii näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen. Käyttäjätilin poistamisesta ilmoitetaan Käyttäjälle erikseen Käyttäjän ilmoittamaan puhelinnumeroon yksi (1) kuukausi ennen, kuin käyttäjätili poistetaan ja sopimus irtisanotaan. Käyttäjä, jonka käyttäjätili on poistettu jostain edellä mainitusta syystä, menettää nostamattomat voitot, eikä niitä hyvitetä. Samalla Käyttäjän tiedot poistetaan, ellei Palveluntarjoajaa velvoittavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

9. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN

9.1. Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä yksi (1) kuukausi ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Muutokset tulevat voimaan Käyttäjän hyväksyessä muutetut Käyttöehdot tai viimeistään em. ehdotettuna muutospäivänä, mikäli Käyttäjä ei ole tuohon mennessä kirjallisesti ilmoittanut Palveluntarjoajalle vastustavansa ehdotettua muutosta. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä tehtyjen muutosten jälkeen.

9.2. Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen heti ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@rushtrivia.fi. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtojen muutoksia, on Palvelutarjoajalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

10.1. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille syntyy sopimussuhde, kun Käyttäjä on vahvistanut lukeneensa ja hyväksyneensä nämä Käyttöehdot sekä rekisteröidyttyään Palvelun käyttäjäksi.

10.2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä saa irtisanoa sopimuksen päättymään heti ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä sähköpostitse Palveluntarjoajalle osoitteeseen asiakaspalvelu@rushtrivia.fi. Palveluntarjoaja saa irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoajan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on yksi (1) kuukautta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Käyttäjä on olennaisesti rikkonut tähän sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

11. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

11.1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle ilman Käyttäjän suostumusta, mikäli Palvelu tai sen osa myydään tai Palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

11.2. Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät henkilörekisterit samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle ilman Käyttäjän suostumusta.

11.3. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta.

12. EVÄSTEET

12.1. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivuja Käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia Käyttäjä on Palveluntarjoajan sivulla nähnyt ja klikannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää, mikä on Käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Käyttäjän päätelaitteen IP-osoite. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

12.2. Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi evästeitä voidaan hyödyntää Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehon mittauksessa.

12.3. Mikäli Käyttäjä ei halua, että Palveluntarjoaja kohdentaa mainontaa Käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan, Käyttäjä voi estää kohdennetun mainonnan ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle.

12.4. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa heikentävästi Palvelun tai sen osien toiminnallisuuteen.

13. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

13.1. Mahdolliset Palvelua tai voittojen taikka Rush kruunujen laskelmista tai maksamista koskevat huomautukset tai vaatimukset tulee tehdä Palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rushtrivia.fi.

13.2. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Käyttäjä voi lisäksi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

14. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

14.1. Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat:
Rush Trivia Oy
Y-tunnus 3129533-1
c/o Citykulma Yliopistonkatu 31
20100 Turku
asiakaspalvelu@rushtrivia.fi